https://schroniskobytom.pl
Jesteśmy dostępni:

Tel. 518-208-218

Regulamin

Regulamin oraz Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” na stronie schroniskobytom.pl

Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności na stronie schroniskobytom.pl.

 

Administratorem strony jest

Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom
41-923 Bytom; ul. Łaszczyka 18
NIP 626-287-13-19
KRS 0000189925

 

Dane osobowe zbierane przez Administratora  są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.  

Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom

41-923 Bytom; ul. Łaszczyka 18

NIP 626-287-13-19

KRS 0000189925

 W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: sklep@schroniskobytom.pl
 • telefonu: +48 606 908 690

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • w celu marketingu naszych Towarów i Usług, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

Kategorie odnośnych danych osobowych Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych. Czas przetwarzania danych Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez schroniskobytom.pl – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych. Odbiorcy danych osobowych Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu schroniskobytom.pl np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania. Lista dostawców usług schroniskobytom.pl: – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu – Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – Opineo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Skąpiec sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp.p. z siedzibą w Krakowie   – DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – Kofeina Public Relations z siedzibą w Nakle Śląskim – nazwa.pl – Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, GoogleAnalytics 360, Fabric Software) z siedzibą w USA – Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double ClickManager, Double Click Search, RemarketingService, Firebase) z siedzibą w Irlandii – Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii    Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.   Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@schroniskobytom.pl  Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@schroniskobytom.pl Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana. Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@schroniskobytom.pl Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@schroniskobytom.pl   Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@schroniskobytom.pl  Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@schroniskobytom.pl  Prawo do cofnięcia zgody Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie, zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@schroniskobytom.pl   Powierzanie przetwarzania danych osobowych Kwestia powierzenia danych jest regulowana osobną umową, którą Administrator przedstawia do zawarcia Umowy.   Skarga do organu nadzorczego Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).   [vc_row][vc_column][vc_column_text]Nasza strona strona internetowa używa plików cookies. Pliki cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi zapisywanie danych dotyczących Państwa jako użytkowników naszej strony internetowej. Przyczyniają się one do poprawnego wyświetlania strony na Państwa komputerach i urządzeniach mobilnych, a ponadto służą celom statystycznym. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki i np. zablokować zapisywanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]   Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jeżeli korzystasz z przeglądarki Google Chrome i chcesz zmienić ustawienia kliknij TUTAJ Jeżeli korzystasz z przeglądarki Mozilla Firefox i chcesz zmienić ustawienia kliknij TUTAJ Jeżeli korzystasz z przeglądarki Microsoft IE i chcesz zmienić ustawienia kliknij TUTAJ Jeżeli korzystasz z przeglądarki Opera i chcesz zmienić ustawienia kliknij TUTAJ Jeżeli korzystasz z przeglądarki Safari i chcesz zmienić ustawienia kliknij TUTAJ

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO schroniskobytom.pl

Sklep Internetowy schroniskobytom.pl, działający pod adresem https://www.schroniskobytom.pl jest serwisem prowadzonym przez

 

Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom

41-923 Bytom; ul. Łaszczyka 18

NIP 626-287-13-19

KRS 0000189925 

sklep@schroniskobytom.pl

telefonu: +48 606 908 690

 

§1 Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

1. Sklep internetowy, działający pod adresem schroniskobytom.pl, działający pod adresem https://www.schroniskobytom.pl jest serwisem prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom

41-923 Bytom; ul. Łaszczyka 18

2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

a. adres pocztowy: 41-923 Bytom; ul. Łaszczyka 18

b. numer telefonu: tel.: +48 606 908 690

c. adres poczty elektronicznej: sklep@schroniskobytom.pl

3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym schroniskobytom.pl niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego schroniskobytom.pl towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

5. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu schroniskobytom.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

7. Zamówione towary dostarczane są kupującemu, wedle jego wyboru: firmą kurierską oraz osobiście.

8. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on line (w koszyku zamówień).

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego schroniskobytom.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom

41-923 Bytom; ul. Łaszczyka 18

NIP 626-287-13-19

KRS 0000189925 

 10. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego Schroniskobytom.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego (art. 12 ust. 3 ustawy z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny). W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy (zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

11. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.

12. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Schroniskobytom.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

13. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego Schroniskobytom.pl mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§2 Transakcja

1. Zamówienia w sklepie internetowym Schroniskobytom.pl można dokonywać poprzez

wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych

osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu

komórkowego.

3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji

zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

5. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

6. Sprzedawca przekazuje potwierdzenie (o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu) Kupującemu będącemu konsumentem − w przypadku umowy zawartej na odległość – utrwalone na trwałym nośniku.

7. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

 §3 Płatność

1. W sklepie Schroniskobytom.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a. przelew na konto bankowe,

b. przelew za pośrednictwem systemu przelewy24.pl.

2. Przelewając pieniądze za pomocą systemu przelewy24.pl (za pomocą kart płatniczych), przelewu

tradycyjnego lub przelewu internetowego. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Schroniskobytom.pl w serwisie przelewy24.pl.

3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto bankowe Schroniskobytom.pl lub na konto Schroniskobytom.pl w serwisie przelewy24.pl (w przypadku płatności przelewem na konto).

4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

§4 Dostawa

1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli

miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.

2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych Schroniskobytom.pl. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora

sklepu internetowego Schroniskobytom.pl.

3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez

Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej,

także po zawarciu umowy z Kupującym.

4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie

poprzez Sprzedającego.

5. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Schroniskobytom.pl.

W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.

6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego Schroniskobytom.pl i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po

wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie

z procedurą reklamacyjną opisaną w § 4 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje Konsumenckie”.

8. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy

każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

9. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory

towar staje się własnością Kupującego.

 

§ 4. Reklamacje Konsumenckie

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach

konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym kodeksem

cywilnym.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu

odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:

a. wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;

b. wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;

c. ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu przedsiębiorcy.

3. Dla zawiadomień konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z

wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie, gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar), dowód zakupu reklamowanego towaru, opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, podpis zgłaszającego reklamację, w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

5. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpoznania reklamacji, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedawcy albo przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki. W przypadku uznania roszczeń zgłaszającego Sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia.

6. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

7. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.

8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Niezależnie od prowadzenia postępowania reklamacyjnego, Konsument lub przedsiębiorca na

prawach konsumenta ma prawo dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i

środków zaskarżenia.

10. W razie nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji, a Konsument lub przedsiębiorca na prawach

konsumenta nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Istnieje również możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

§ 5.Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia

1. Konsumentowi i przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów.

2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia w którym konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów.

3. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek poinformować Przedsiębiorcę w okresie biegu terminu do odstąpienia od umowy o swojej decyzji w tym zakresie.

4. Oświadczenie konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie wymaga formy szczególnej. W tym celu wystarczające jest skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia, określonego w Załączniku do Regulaminu lub złożenie wyraźnego w swojej treści oświadczenia. Termin odstąpienia uważa się za dochowany, gdy konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na konsumencie lub przedsiębiorcy na prawach

konsumenta.

5. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca bez zbędnej zwłoki, wszystkie kwoty

otrzymane od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jednak nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia w którym został poinformowany o decyzji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dotyczy również kosztów poniesionej przez Kupującego dostawy towaru, przy czym zwrotowi podlega koszt najtańszego zwykłego dostarczenia towaru.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który odstąpił od umowy ma obowiązek odesłać towar albo przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin powyższy uważa się za dochowany, jeżeli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle zamówione towary przed upływem okresu czternastu dni.

9. Zwracane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in.

Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. i Ustawy

o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

2. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w serwisie Sklepu Internetowego schronisko bytom.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na

podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

3. Regulamin Sklepu Internetowego Schroniskobytom.pl udostępniany jest nieodpłatnie, w

każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienie lub zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem zmian w regulaminie.

5. Sklep internetowy Schroniskobytom.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

6. Sklep internetowy Schroniskobytom.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.

7. Załączniki:

a. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

b. formularz odstąpienia od umowy

c. formularz reklamacyjny

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO Schroniskobytom.pl

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy

− Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania

− jakiejkolwiek przyczyny.

− Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w

posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez

Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

− Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom

41-923 Bytom; ul. Łaszczyka 18, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

− Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

− Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

− W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

− Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

− Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO Schroniskobytom.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat:

Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom

41-923 Bytom; ul. Łaszczyka 18

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży/dostawy następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Wyżej wymienione rzeczy odebrałem dnia: …………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………………………. 

Adres konsumenta: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………… 

Data i podpis konsumenta

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO Schroniskobytom.pl

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Sprzedawca:

Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom

41-923 Bytom; ul. Łaszczyka 18

Nabywca:

Imię i nazwisko nabywcy: …………………………………………………………………………………. 

Adres nabywcy: …………………………………………………………………………………………….

Reklamacja towaru

Zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu ………………………… 

produkt o nazwie ………………………………………………………………………………………………………………………… 

jest niezgodny z umową. Niezgodność z umową polega na ………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….

Brak zgodności z umową został stwierdzony w dniu………………………… 

W związku z tym:

– domagam się wymiany towaru na nowy

– domagam się nieodpłatnej naprawy towaru

– domagam się obniżenia ceny towaru o kwotę: ………………………………………… 

– odstępuję od umowy sprzedaży

Załącznik: dowód zakupu

…………………………………………… Data i podpis nabywcy

Skip to content
×